Üretim ve yönetimin her aşamasında "Önce İnsan" prensibi ile hareket eden şirketimiz;

 

Çocuk İşçi Çalıştırılmamasının Önemsenmesi

Çocuk ve genç işçi çalıştırma usul esaslarına uygun hareket etmeyi ve 18 yaşın altında işçi çalıştırmamayı,

 

Zorla ve Zorunlu Çalıştırmanın Önlenmesi

Sözleşme ile bağlanmış, zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı,

 

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması

Risk analizine dayalı proaktif bir yaklaşım benimsemeyi, tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ön planda tutan bir çalışma sistemi benimsemeyi,

 

Ayrımcılığın Önlenmesi

Çalışanları ırk, renk, dil, etnik köken, siyasi görüş, medeni durum, yaş, hamilelik veya cinsiyet ayrımına göre değil, işi yapabilme becerilerini esas alarak istihdam etmeyi; ayrıca ücretlendirme, sosyal yardım ve terfileri de bu doğrultuda gerçekleştirmeyi,

 

Disiplin / Kötü Muamele ve Tacizin Önlenmesi

Her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygı göstermeyi, kurumsal cezalandırma yapmamayı, sözlü, fiziksel veya psikolojik taciz ya da zorlamaya izin vermemeyi,

 

Çalışma Saatlerinin Belirlenmesi

Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere, fazla mesaide gönüllülük esasına uymayı,

 

Çevre Kirlenmesinin Önlenmesi

Yürürlükteki çevre mevzuatına uymayı, çevre boyutları ve etki değerlendirmesine dayalı olarak çevre kirlenmesini önlemeyi ve kirliliği kaynağında azaltmayı,

 

Gümrük Mevzuatına Uygunluk

Gümrük ile ilgili yürürlükteki tüm yerel ve uluslararası mevzuatlara uymayı, bu mevzuatlarla bağdaşan ve ürettiği ürünlerin yasadışı sevkiyatını önleyecek önlemler almayı,

 

Güvenlik Önlemlerini Almayı

Yüklemelerinde, güvenliği ihlal edecek nitelikteki bildirimsiz malların (uyuşturucu madde, patlayıcı madde, biyolojik madde ve kaçak mallar) bulunmasını sağlamayı,

 

Tedarikçilerle İlişkiler

Çalıştığı tedarikçi firmaların sosyal uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonuçlarını aksiyon planları ile izlemeyi ve sosyal uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükseltmeyi,

Sosyal uygunluk, iş sağlığı güvenliği ve çevre yönetimi faaliyetlerini yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere, müşterilerin işyeri davranış kurallarına ve gönüllü olarak uygulanan SA 800 Yönetim Sistemi Standardına uygun bir yönetim sistemi çatısı altında yürütmeyi, devamlılığını sağlamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.